Websites

hoangkimvietnam

Vietnam

Hoàng Kim là tiến sĩ nông học, hiện giảng dạy và nghiên cứu cây lương thực ở Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Ông là chủ bút của các trang weblog văn hóa giáo dục và cây lương thực: http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim; http://hoangkimvietnam.wordpress.com; http://dayvahoc.blogspot.com;
http://cayluongthuc.blogspot.com; http://dayvahoc.blogtiengviet.net

Tìm tôi trên mạng

Liên hệ với tôi