Websites

Tâm Tít Tắp

Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động.

Người không động tâm thì không làm bậy, người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn.

Thiện ác, sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra.