Websites

Dân Tài Chính

744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Dân Tài Chính là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 09186911691
Facebook: https://www.facebook.com/dantaichinhcom
Twitter: https://twitter.com/dantaichinhcom
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dantaichinh/