hoangmaichung

CEO tại Meeyinvest. Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Chuyên gia bất động sản, 20 kinh nghiệm quản lý điều hành doanh nghiệp.
Am hiểu: Truyền thông - Quản trị kinh doanh- Quản trị nhân sự
Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.