Tài liệu

API của Gravatar không cần phải xác thực và chúng được xây dựng chủ yếu dựa vào truy vấn HTTP GET. Hãy vào đường dẫn dưới đây để tìm hiểu thêm về cấu trúc lệnh truy vấn URL, các tùy chọn thực thi khác và nhiều hơn thế.

Gravatar URLs

Tìm hiểu cách tạo truy vấn URLs để yêu cầu dữ liệu hình ảnh và hồ sơ Gravatar.

Hình Gravatar

Hồ sơ Gravatar

XML-RPC API