XML-RPC API

← Back

Connecting
Điểm cuối của API: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Bạn phải truy cập vào secure.gravatar.com, và sử dụng HTTPS. Điều này là cho sự an toàn của thành viên chung của chúng ta. Tham số email_hash GET là mã hóa md5 của địa chỉ thư điện tử sau khi địa chỉ thư điện tử được biến thành chữ nhỏ và làm sạch (trim).

Tất cả các tham số cho tất cả các phương thức phải được truyền dưới dạng một mục duy nhất, trong một mảng kết hợp.

Xác thực
Xác thực người dùng xảy ra ở cấp phương thức api. Bạn sẽ chuyển cho phương thức gọi một tham số mật khẩu. Dữ liệu cho các tham số này sẽ được chuyển ở dạng văn bản thuần túy. Tham số mật khẩu luôn bị loại bỏ khỏi các đối số trước khi các phương thức bắt đầu xử lý. Vì lý do này, bạn sẽ không thấy nó được trả về từ phương thức grav.test.

Lỗi
Lỗi thường đi kèm theo một con số và dòng chữ. Bình thường dòng chữ sẽ được kèm theo nếu có thể, dưới đây là mô tả ngắn gọn về số kèm theo lỗi:

	-7	Sử dụng secure.gravatar.com 
	-8	Lỗi 
	-9	Lỗi khi xác thực 
	-10	Thiếu tham số 
	-11	Tham số không chính xác 
	-100	Lỗi khác (xem thông báo) 

Phương thức
grav.exists - kiểm tra xem chuỗi mã khóa có gravatar không 
	@param (array)$args['hashes'] chuỗi được mã hóa dùng để kiểm tra 
	@param	(string)$args['password'] để xác thực 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - lấy danh sách các địa chỉ của tài khoản này 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - trả về một mảng thời gian sử dụng hình cho tài khoản này 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Lưu dữ liệu nhị phân hình ảnh cho tài khoản này 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (bool)false khi thất bại, (string)userimage khi thành công 

grav.saveUrl - Dùng một hình ảnh thông qua URL của nó và lưu lại như là ảnh đại diện cho tài khoản này 
	@param (string)$args['url'] đường dẫn đầy đủ tới ảnh 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (bool)false khi thất bại, (string)userimage khi thành công 

grav.useUserimage - dùng hình như gravatar cho một hoặc nhiều địa chỉ trên tài khoản này 
	@param (string)$args['userimage'] Ảnh thành viên bạn muốn dùng 
	@param (array)$args['addresses'] Danh sách thư điện tử bạn muốn sử dụng cho ảnh này 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - xóa hình liên kết với một hoặc nhiều địa chỉ email 
	@param (array)$args['addresses'] Danh sách thư điện tử bạn muốn sử dụng cho ảnh này 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - xóa một hình khỏi tài khoản và email mà nó liên kết 
	@param (string)$args['userimage'] Hình mà bạn muốn xóa khỏi tài khoản 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (mixed)$args