XML-RPC API

← Back

Connecting
Điểm cuối của API: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Bạn phải truy cập vào secure.gravatar.com, và sử dụng HTTPS. Điều này là cho sự an toàn của thành viên chung của chúng ta. Tham số email_hash GET là mã hóa md5 của địa chỉ thư điện tử sau khi địa chỉ thư điện tử được biến thành chữ nhỏ và làm sạch (trim).

All parameters for all methods should be passed as a single item, within an associative array.

Xác thực
User authentication happens at the api method level. You will pass to the method call a password parameter. The data for these parameters will be passed in plain text. The password param is always stripped from the arguments before the methods begin their processing. For this reason you should expect not to see it returned from the grav.test method.

Lỗi
Lỗi thường đi kèm theo một con số và dòng chữ. Bình thường dòng chữ sẽ được kèm theo nếu có thể, dưới đây là mô tả ngắn gọn về số kèm theo lỗi:

	-7	Sử dụng secure.gravatar.com 
	-8	Lỗi 
	-9	Lỗi khi xác thực 
	-10	Thiếu tham số 
	-11	Tham số không chính xác 
	-100	Lỗi khác (xem thông báo) 

Phương thức
grav.exists - kiểm tra xem chuỗi mã khóa có gravatar không 
	@param (array)$args['hashes'] chuỗi được mã hóa dùng để kiểm tra 
	@param	(string)$args['password'] để xác thực 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - lấy danh sách các địa chỉ của tài khoản này 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - return an array of userimages for this account 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Save binary image data as a userimage for this account 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (bool)false khi thất bại, (string)userimage khi thành công 

grav.saveUrl - Read an image via its URL and save that as a userimage for this account 
	@param (string)$args['url'] đường dẫn đầy đủ tới ảnh 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (bool)false khi thất bại, (string)userimage khi thành công 

grav.useUserimage - use a userimage as a gravatar for one of more addresses on this account 
	@param (string)$args['userimage'] Ảnh thành viên bạn muốn dùng 
	@param (array)$args['addresses'] Danh sách thư điện tử bạn muốn sử dụng cho ảnh này 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - remove the userimage associated with one or more email addresses 
	@param (array)$args['addresses'] Danh sách thư điện tử bạn muốn sử dụng cho ảnh này 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - remove a userimage from the account and any email addresses with which it is associated 
	@param (string)$args['userimage'] The userimage you wish to remove from the account 
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] để xác thực 
	@return (mixed)$args