Websites

baoves3

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ S3 (S3 SECURITY JOINT STOCK COMPANY) là một công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC64) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Công ty hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sĩ chuyên nghiệp tại Việt Nam.