datxanhmiendong

Dat Xanh Mien Dong (ten day du: Cong ty Co phan Dau tu & Dich vu Dat Xanh Mien Dong ) la cong ty thanh vien cua tap doan Dat Xanh. Cong ty duoc hanh lap vao thang 6/2019 tai Binh Duong, chi voi hon 30 can bo nhan vien. Tinh den 2020, Dat Xanh Mien Dong da co hon 200 CBNV tren toan he thong, voi 1 tru so duoc dat tai Binh Duong, 3 VP. giao dich tai: TPHCM, Binh Phuoc, Dong Nai.
Website: https://datxanhmiendong.co/
Dia chi: RP67+R3 Binh Thanh, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam
Email: datxanhmiendong.co@gmail.com
Hotline: 0934717986
#datxanhmiendong #congtydatxanhmiendong #datxanh #datxanh_miendong #dxmd
https://www.facebook.com/datxanhmiendong.co
https://twitter.com/datxanhmiendong
https://datxanhmiendong.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/in/datxanhmiendong/
https://sites.google.com/view/datxanhmiendong/
https://www.youtube.com/channel/UCl5dTNBhVXNP6AuahNC4mJA/about
https://about.me/datxanhmiendongco/
https://www.flickr.com/people/datxanhmiendong/
https://www.behance.net/datxanhmiendongco
https://www.pinterest.com/@datxanhmiendong/_saved/
https://datxanhmiendongco.blogspot.com/